Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Subrina Professional. Prodávajícím a provozovatelem tohoto portálu je společnosti: Ilirija CZ, s.r.o.,Pražská 343/20, Třebíč 674 01, IČ:25583794, DIČ:CZ25583794, kontaktní e-mail: firma@subrinaprofessional.cz Společnost je zapsána v OR vedeným u KS v Brně, odd. C, vložka 35802.

Smluvní vztahy jsou vymezeny Občanským zákoníkem č. 89/2012. Sb. (dále jen „OZ“) a konkrétními ustanoveními v součinnosti s novým OZ.

Vymezení pojmů:
prodávající/dodavatel (dále jen dodavatel) – provozovatel daného portálu, právnická osoba, zodpovědné osoby uvedené na hlavní stránce
kupující/spotřebitel (dále jen spotřebitel) – osoba, která vyplní objednávku a odešle ji, čímž nastává uzavření smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem
kupní smlouva – účinnost kupní smlouvy nastává okamžikem odeslání objednávky spotřebitelem prostřednictvím portálu dodavateli

Odeslání objednávky přes portál dodavateli ze strany spotřebitele se považuje za uzavřenou smlouvu (§1725 OZ). Odeslání objednávky ze strany spotřebitele se bere jako svobodný projev vůle. Přijmutí objednávky na straně dodavatele se bere jako úmysl spotřebitele uzavřít smlouvu, jejíž naplnění nastane okamžikem splnění daného závazku vůči spotřebiteli – tím je myšleno dodání zboží přepravní službou k rukám spotřebitele.

Poskytne-li spotřebitel údaje a sdělení o své osobě, má dodavatel právo vést o nich záznamy, i když spotřebitel od smlouvy odstoupí (nepřevezme zboží). V případě důvěrných údajů spotřebitele dbá dodavatel, aby tyto údaje nebyly zneužity (§1730 odst. 2).

Výrobky – naše nabízené výrobky jsou určené:

  1. pro domácí spotřebu
  2. pro profesionální kadeřnice/kadeřníky, jež mohou tyto výrobky nakoupit na základě svého vlastního přiděleného IČ (živnostenský list), čímž prokazují profesionální užití v salonech

Doba plnění – je v rozsahu na vyřízení objednávky cca 1 týden od přijetí dodavatelem.

Odvolání objednávky – kupující má možnost odvolat objednávku v pracovní den od 7:00 do 15:00 hod na telefonním čísle:  737 243 095 a to v den odeslání objednávky. V případě odeslání objednávky po 15:00 hodině ji může odvolat následující den do 10:00 hodiny.

Přijetí objednávky – objednávka je přijata doručením na e-mail: miluse.neuwirthova@subrinaprofessional.cz .

Objednávka bude zpracována do 24 hodin od doručení a odeslána na adresu spotřebitele smluvní přepravou. Výše poplatku za tuto smluvní přepravu je připočítána u objednávky do 2000 Kč. Poplatek za smluvní přepravu se nehradí u objednávky nad 2000 Kč.

V případě pozdního přijetí objednávky bere se tato jako včasně přijatá. Spotřebitel bude kontaktován (v případě uvedeného kontaktu) a vyrozuměn o důvodech zpoždění. Bude dohodnut další postup ohledně vyřízení této objednávky. V případě nemožnosti kontaktovat spotřebitele, bere se tato objednávka jako včasně přijatá a obsah objednávky bude vyřízen.

Smlouva je splněna doručením objednávky smluvním přepravcem dodavatele k rukám spotřebitele a jeho úhradou za tuto dodávku.

V případě poškození dodávky kontaktujte dodavatele neprodleně (po tomto zjištění) na telefonním čísle 737 243 095, aby mohlo dojít k nápravě nastalé situace.

Uvedená cena za zboží je cenou konečnou (tj. vč. DPH). Dle výše objednávky bude připočítáno „poštovné“, které bude součástí konečné ceny za dodávku (vč. DPH).

Doba platnosti smlouvy – smlouva je platná do doby úplného převzetí dodávky spotřebitelem, nebo po dobu uložení u smluvního přepravce. V případě nevyzvednutí dodávky spotřebitelem, má se za to, že spotřebitel od smlouvy odstoupil. V případě opakovaného postupu od stejného spotřebitele (cca 2 krát), nebude na jeho další objednávky brán zřetel a bude na objednávky pohlíženo jako na nedoručitelnou dodávku – neakceptovatelná objednávka.

Odstoupení od smlouvy – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a to ode dne převzetí zboží. Dodavatel je povinen vrátit přijatou hotovost a to do 14 dnů na sdělený účet nebo adresu spotřebitele po odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

Záruční doba – na výrobcích je vyznačen otevřený kelímek s číslem, toto označení vypovídá o počtu měsíců spotřeby od data otevření. Toto je základní údaj o spotřebě každého daného výrobku.

Rozsah záruky – záruka se nevztahuje na zboží, které spotřebitel nepoužil dle návodu. Záruka se nevztahuje na zlevněné či výprodejové zboží.

Nelze odstoupit od smlouvy – nenadálé změny ceny, která závisí na výchylkách trhu a vznikne nezávisle na vůli podnikatele.

Uplatnění reklamace – v případě, že spotřebitel objeví po doručení na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci.

Reklamaci uplatní:    ILIRIJA CZ, s.r.o.
                                      Pražská 343/20
                                      674 01 Třebíč

Kontaktní  osoba:    Miluše Neuwirthová
miluse.neuwirthova@subrinaprofessional.cz                                     tel.: 737 243 095

pracovní doba:  7:00-15:00 hod